saerlige-behov 1saerlige-behov 2saerlige-behov 3saerlige-behov 4saerlige-behov 5

I børnehaven modtager vi børn, der er almindeligt velfungerende og uden dominerende fysiske og psykiske handicaps. Hvis et barn med særlige behov ønskes optaget i børnehaven, må der hver gang ligge grundige individuelle overvejelser bag. Forældre og pædagoger må på et møde grundigt afdække hinandens forventninger, og tage stilling til om institutionen er det optimale tilbud til det pågældende barn. Der etableres et tæt samarbejde med forældrene med opfølgende samtaler. Andre samarbejdspartnere i det offentlige eller private netværk inddrages efter behov.
Der kan nævnes: Pædagogisk konsulent – psykologer – læger evt. antroposofiske – helseeurytmister – talepædagoger – familiehuse mm.

Det er vores mål

 • At være åbne for børn med særlige behov, dog ikke således at disse børns antal dominerer børnehaven.
 • At være rummelige og indrette vores hverdag på, at vi har et barn med særlige behov.
 • At vi præsenterer vore børn for forskelligheder og mangfoldighed.
 • At få disse børn til at fungere på den bedst mulige måde både i det personlige og sociale felt. Således at de gennem indre ro og balance bliver i stand til at tilegne sig den læring, som hører til i 3-7 års alderen.

Det opnås igennem

 • Grundige samtaler med forældre/ plejeforældre.
 • Åbenhed mellem forældrene i børnehaven.
 • Benytte det kommunale system af behandlere, fx talepædagog, ergo-/ fysioterapeut, psykologer osv.
 • At vi søger den nødvendige støtte til fx børn med diverse syndromer, fysisk handicappede børn osv.
 • At pædagogerne har bevidsthed på barnet og griber ind og hjælper, når der er behov for det.
 • At pædagogerne bevidst hjælper barnet til kontakt med andre børn, og at legen understøtter den gode udvikling hos barnet.
 • At gøre bevidste iagttagelser af barnet samt holde hyppige samtaler i personale gruppen for at danne et objektivt billede af barnets behov.
 • Udarbejdelse af en handlingsplan

saerligebehov

 

Eksempel

Modtagelsesprocessen

Vi modtager barnet (X) fra en anden institution. X er et støttekrævende barn, som mangler sociale færdigheder, både kommunikativt såvel som empatisk. X er ikke alderssvarende, hvad angår færdigheder som renlighed.

Indsats

Vi deltager i møder med den institution som X lige har forladt, og taler der med både pædagoger og leder samt X´s tidligere støttepædagog. Formålet hermed er at skabe indsigt i barnets historik. Vi deltager i møder på familiehuset, hvor familien, støttepædagoger og socialrådgiver også deltager for at skabe et samarbejde omkring X. Vi har tildelt familien en kontaktperson i børnehaven, som kan støtte dem i dagligdagen i institutionen. Dette har vi gjort for at skabe tryghed og stabilitet. Der er ansat en kommunal støttepædagog til X, som er i institutionen ca. to dage om ugen.

Mål for X og opfyldelse af disse

Mål: At forbedre X's sociale færdigheder, så X kan deltage i rollelege med jævnaldrende børn.

Metode: For at forbedre X´s sociale færdigheder, sørger vi for at X deltager i aktiviteter med andre børn. Dette kan være at bage boller, skrælle gulerødder eller rydde op på stuen. Det er vigtigt at disse opgaver sker sammen med en pædagog, som kan støtte og iagttage X under processen, så X´s interesse bliver fastholdt og der er mulighed for socialt samspil mellem X og de andre børn.

Mål: At lære X at løse en konflikt verbalt.

Metode: Dette gøres ved at skabe gentagelser. Hver gang X har været indblandet i en konflikt, der er endt i en fysisk konfrontation, stopper vi X, og viser X hvad dette har haft af betydning for de andre involverede parter. Herefter forklares X, hvorfor dette ikke er i orden. På denne måde forsøger vi gennem gentagelse, at skabe indlæring.

Mål: At arbejde med X´s koncentrationsevne, så X kan fastholdes i en leg eller en læringssituation.

Metode: I vores institution arbejder vi, som tidligere nævnt, med rytmer, hvilket har vist sig gavnligt for X´s koncentrationsevne. De faste rammer medvirker til, at X hele tiden ved hvad der skal ske, og vi ser allerede stor forbedring i X's koncentration under vores daglige fortællestund. Vi fortæller det samme eventyr en uge af gangen, hvilket giver X mulighed for at slappe af og følge det kendte og ufarlige eventyr.

Mål: At støtte X i X's manglende færdigheder.

Metode: Vi arbejder med X omkring det at blive renlig. Dette gøres ved at skabe en fast dagsrytme omkring processen. Dette er vigtigt fordi X så bliver klar over, at dette er noget man skal hver dag og rytmen er med til at skabe tryghed omkring et emne der tidligere har været præget med angst og modvilje fra X´s side.

Evaluering

Der udarbejdes handleplaner for børn med særlige behov, dette sker i samarbejde med støttepædagog og evt. støttepædagogisk team fra Odense kommune. Vi evaluerer møder,som pædagogerne deltager i, fx i Familiehuset, dette foregår på vores personalemøder. I personalegruppen opmuntrer vi hinanden til at følge kurser, der giver os motivation og ny indsigt.

rosa sangleg